Klachtenregeling Vrijwaard
Heeft u een klacht, verbeterpunt of aanbeveling? Laat het ons weten!

Vrijwaard is een oplossingsgerichte organisatie en staat open voor aanbevelingen, verbeterpunten en klachten. Vrijwaard ziet een klacht als een kans om zich te verbeteren en geeft op diverse manieren de mogelijkheid om dit tot uiting te brengen.

Mocht u een aanbeveling, verbeterpunt of klachten hebben dan kunt u deze als volgt bekend maken bij Vrijwaard:

  • Mondeling
    Direct bespreekbaar maken met de betrokkene(n), zoals bijvoorbeeld uw contactverzorgende of een andere medewerker. Een gesprek kan verhelderend werken en leiden tot de oplossing waar u naar op zoek bent. Mogelijk dat een gesprek met de gesprek met de betrokkene(n) niet tot het gewenste resultaat leidt, in dat geval kan er alsnog een beroep worden gedaan op de verantwoordelijke manager.
  • Schriftelijk
    Uw aanbeveling, verbeterpunt of klacht kunt u ook schriftelijk indienen. Hiervoor kunt u eventueel gebruik maken van het klachtenformulier zoals opgenomen onderaan deze pagina. Het correspondentieadres is: Stichting Vrijwaard, t.a.v.: centraal secretariaat o.v.v. klacht, Antwoordnummer 239, 1780 VB DEN HELDER
    Binnen vijf werkdagen na ontvangst ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Vrijwaard streeft er naar de behandeling van de klacht binnen 14 dagen af te ronden en uiterlijk binnen de wettelijke periode van 6 weken. De procedure wordt doelgericht geregistreerd als hulpmiddel om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. Vrijwaard gaat discreet om met gesprekken en schriftelijke contacten, en werkt volgens de geheimhoudingsplicht.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Vrijwaard beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris die kan ondersteunen bij het opstellen van een klacht of het bij begeleiden van het proces tijdens de klachtenbehandeling. U kunt hier gebruik van maken door contact op te nemen met het centraal secretariaat (0223-68 08 24), zij brengen u in contact met de klachtenfunctionaris. Tevens kan contact opgenomen worden met de klachtenfunctionaris via het e-mailadres klacht@vrijwaard.nl.

Externe klachtafhandeling
Wanneer u uw klacht extern wilt indienen of als uw klacht niet naar tevredenheid door Vrijwaard is afgehandeld dan kunt u gebruik maken van de externe mogelijkheden.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon fungeert als meldpunt voor de gevallen waarin men alleen melding wil maken zonder (indien gewenst) vervolgstappen. De vertrouwenspersoon binnen Vrijwaard is mevrouw Nel van Ockenburg en bereikbaar via 06-27 41 19 14 of per e-mail av.ockenburg@quicknet.nl

Externe geschillencommissie
Bij het uitblijven van overeenstemming over de afhandeling van klachten kunt u gebruik maken van de externe geschillencommissie. De geschillencommissie is bevoegd om zitting te houden en bindende uitspraken te doen. Het onderzoek en de zitting vinden wettelijk verplicht plaats binnen zes maanden na het indienen van de klacht bij de geschillencommissie, ofwel zoveel eerder als noodzakelijk is omwille van de inhoud van de klacht. U kunt schriftelijk contact opnemen met de geschillencommissie:

De geschillencommissie Verpleging, verzorging en thuiszorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

NB. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen.


Externe BOPZ-klachtencommissie (van toepassing bij BOPZ)
Deze optie is voor cliënten of verwanten van een locatie die BOPZ-aangemerkt is, en enkel voor die klachten die in relatie staan tot (het beperken van) de vrijheid van de cliënt.
De externe klachtencommissie zal altijd onafhankelijk beoordelen. De mogelijkheid wordt geboden om persoonlijk toelichting te geven vanuit beide partijen. Na onderzoek wordt binnen een maand uitspraak gedaan. Deze uitspraak is bedoeld als advies, en altijd met de intentie om partijen weer nader tot elkaar te brengen. De externe klachtencommissie kan benaderd worden via:

BOPZ-Klachtencommissie Bureau Facit
Secretaris BOPZ-klachtencommissie
Postbus 2, 1950 AA VELSEN-NOORD

Volledige klachtenprocedure
De volledige klachtenprocedure van Vrijwaard kan opgevraagd worden bij het secretariaat via 0223 – 68 08 24.

Folder en klachtenformulier 'Opgelost staat netjes'
Klachtenfolder 'Opgelost staat netjes'

 

Wij staan u graag te woord!

Voor informatie en vragen kunt u bellen met het centrale telefoonnummer van Stichting Vrijwaard:

0223-68 08 24

 

Volg ons:

Created by Trefnet Powered by SHARK CMS powered by shark